Suomen pinta-alasta 78 % on metsätalousmaata. Jokaista suomalaista kohden jaettuna se tarkoittaa neljää hehtaaria metsää, kun puolestaan Euroopan keskiarvo on 1,3 hehtaaria per asukas. Suomi onkin Euroopan metsäisin maa. Koko maailman mittakaavassa Suomi on kymmenenneksi metsäisin maa, kun metsien pinta-ala suhteutuen maapinta-alaan.

 

Tiesitkö tämän Suomen metsistä?

  • Suomalainen metsä kasvaa pohjoisella havupuuvyöhykkeellä. Metsämaiseman tyypillinen kuva onkin havupuuvoittoinen. Mänty ja kuusi yhdessä muodostavat jopa 80 % puuvaroista.
  • Lehtipuista metsissä kasvaa eniten koivua.
  • Suomen valtio omistaa metsistä noin kolmasosan. Loput maamme metsistä ovat yksityisomistuksessa.
  • Lähes joka viides suomalainen on metsänomistaja. Suurin osa talousmetsästä onkin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa.

 

Suomen kansantaloudelle metsillä on suuri merkitys. Suomalainen metsä työllistää suoraan ja välillisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä sekä Suomessa että ulkomailla. Suomalaiset osaavatkin hyödyntää ja hoitaa kansallista resurssiaan hyvin ja hyvinvoiva metsä on tuottava metsä. Metsälaki takaa sen, ettei suomalaista metsää riistetä. Kun metsä kaadetaan, sen tilalle on lain mukaan istutettava uusi metsä tai hakkuualueelle jätettävä riittävästi siemenpuita.

Tyypillinen metsämaisema on havupuuvoittoinen

 

Vuosittain istutetaan jopa 160 miljoonaa puuntainta ja metsien määrä lisääntyy kymmeniä miljoonia kuutiometrejä. Näin Suomi säilyy metsäisenä ja metsätalouden raaka-aineet uusiutuvat luonnollisella tavalla. Kansainvälisesti katsottuna suomalainen metsäosaaminen on huipputasoa, ja osaamista viedään myös ulkomaille. Eurooppalaisista metsäinsinööreistä suurin osa on saanut koulutuksensa Suomessa.

 

Tutkimusta ja suojelua
Myös metsäntutkimus on Suomessa monipuolista ja korkeatasoista. Suomen ensimmäiset tutkimusmetsät perustettiin lähes sata vuotta sitten, 1920-luvulla. Tutkimusmetsissä on mahdollista myös vierailla. Kokeiden esittelyt ja luontopolut auttavat kävijää tutustumaan metsäntutkimukseen ja metsäluontoon.

 

Metsä on suomalaiselle myös sielunmaisema. Metsien virkistyskäyttö on moninaista ja yleistä. Metsissä vaelletaan ja retkeillään paljon. Jokamiehenoikeudet takaavat kaikille mahdollisuuden sienestykseen ja marjastukseen myös yksityismailla. Kukapa ei joskus olisi tilannut kengät netistä, laittanut hyviä saappaita jalkaan ja kävellyt Suomelle tyypillisessä kangasmetsässä. Se kannattaa: luonnossa liikkumisella on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia sekä ihmisen fyysiselle että psyykkiselle terveydelle.

 

Noin viisi prosenttia Suomen metsistä on suojeltu. Metsien suojelu perustuu metsä- tai luonnonsuojelulakiin. Suojelulla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja säilyttämään monia uhanalaisia metsäluontolajeja. Metsänomistaja voi suojella metsää myös oma-aloitteisesti ja hakea siihen halutessaan valtion tukea, joka perustuu puuston laskennalliseen arvoon.

 

Sanotaan, että Suomi elää metsistään. Metsätalous pitää Suomen asuttuna ja elinvoimaisena. Metsien virkistyskäyttö pitää suomalaiset terveinä ja hyvinvoivina. Hyvinvoivat suomalaiset hoitavat metsää hyvin.