Metsäteollisuus on perinteisesti ollut Suomessa merkittävä teollisuudenala. Metsäteollisuuteen lasketaan sekä mekaaninen että kemiallinen metsäteollisuus. Metsäteollisuus kamppaili 2000-luvun alkupuolella kansainvälisen toimintaympäristön muutosten kourissa. Maailmanlaajuinen taloustaantuma ja digitalisoinnista seurannut paperin kysynnän vähentyminen vaikuttivat metsäalaan voimakkaasti ja näkyivät Suomessa alan rakenteiden muutoksina.

 

2010-luvulla metsäteollisuuden tuotteet ovat monipuolistuneet ja erityisesti kansainvälisesti kasvanut kysyntä biotalouden saralla on avannut Suomen metsäteollisuudelle uusia mahdollisuuksia. Viime vuosina alan investoinnit ovat kasvaneet ja metsäteollisuuden merkitys Suomen kansantaloudelle on jälleen vahvistunut. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 Suomen metsäalan osuus maan teollisuustuotannon arvosta oli 18,6 %.

 

Vuonna 2015 bruttokansantuotteella mitattuna merkittävimmät suomalaiset metsäalan yhtiöt olivat UPM, Metsä Group ja Stora Enso. Kaikki kolme ovat käyneet läpi merkittävän rakennemuutoksen ja panostavat yhä enemmän biotuotteisiin. Metsä Group on irtautumassa perinteisestä paperintuotannosta kokonaan ja rakentaa Äänekoskelle biotuotetehdasta.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa tuhansia ihmisiä

 

Suomesta ulkomaille
Suurin osa suomalaisista metsäteollisuuden tuotteista valmistetaan vientiin. Tuotteita viedään erityisesti Euroopan unionin alueelle. Tärkeitä vientimaita ovat lisäksi esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä. Suomen kokonaisviennin näkökulmasta metsäsektori on vientisektorin tukipilari. Tullin tilastojen mukaan metsäteollisuus nousi vuonna 2015 uudelleen Suomen suurimmaksi vientialaksi. Paperin ja pahvin vientiosuus on laskenut, paperimassan osuus sen sijaan kasvanut. Muita keskeisiä vientituotteita ovat sahatavara ja puusta valmistetut tuotteet. Metsäteollisuustuotteiden tuonti Suomeen on vähäistä.

 

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 42 000 ihmistä ja sen palveluksessa ulkomailla toimii noin 46 000 henkilöä. Metsäalasta välillisesti elantonsa saavien määrä on vielä suurempi: metsäala työllistää tuhansia henkilöitä Suomessa esimerkiksi huonekalujen valmistuksen, logistiikan ja pakkauksen alalla. Erityisesti maakunnissa metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä.

 

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiin vaikuttaan sen kyky sopeutua muuttuneeseen globaaliin tilanteeseen. Ilmastonmuutos ja maailmanlaajuisesti tiedostettu luonnonvarojen rajallisuus edellyttävät niukkoja resursseja järkevästi hyödyntävien prosessien kehittämistä sekä puhtaan teknologian käyttöä.

 

Katse tulevaan
Maa- ja metsätalousministeriön kesäkuussa 2015 julkaisemassa Kansallinen metsästrategia 2025 -julkaisussa on asetettu päämääräksi, että Suomi on metsäalalle kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tämä edellyttää, että metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat. Metsien tulee olla monipuolisessa käytössä, joka on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

 

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa metsäalan arvellaan vielä muuttuvan Suomessa merkittävästi. Metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat kuitenkin viime vuosina vahvistuneet. Erityisesti biotalouden ja metsäalan palveluiden saralla sekä luonnontuotealalla syntyy kysyntää uusille tuotteille. Kansainvälisenä metsäalan huippuosaajana Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta kestävän biotalouden suunnannäyttäjäksi.